Formularz odstąpienia

Formularz odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy 

 

 

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w .......................................................................... 

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ........................................................................................................................... 

 

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

 

 

 

podpis Konsumenta 

Delivery:

15.00 zł

Total:

0.00

The delivery method and cost you choose in next step.

Your shopping cart is empty

Buy your first product